Upoważnienie do konta bankowego – jak je ustanowić?

Upoważnienie do konta bankowego – jak je ustanowić?

upoważnienie do konta bankowego

Upoważnienie do konta bankowego to dokument, który pozwala osobie trzeciej na wykonywanie określonych czynności związanych z rachunkiem bankowym w imieniu jego właściciela lub współwłaściciela. Upoważnienie może być przydatne w sytuacjach, gdy sami nie możemy lub nie chcemy zajmować się sprawami finansowymi, np. ze względu na chorobę, wyjazd czy brak czasu. W tym artykule dowiesz się, jak ustanowić upoważnienie do konta bankowego, jakie są jego rodzaje i zakres, oraz jak je cofnąć lub zmienić.

Rodzaje upoważnień do konta bankowego

Istnieją dwa główne rodzaje upoważnień do konta bankowego: ogólne i szczegółowe.

  • Upoważnienie ogólne daje osobie upoważnionej prawo do wykonywania wszystkich czynności związanych z rachunkiem bankowym, takich jak: sprawdzanie salda i historii operacji, dokonywanie przelewów i wypłat gotówki, zamykanie i otwieranie konta, zmiana danych osobowych i kontaktowych właściciela konta, składanie reklamacji i wniosków itp. Upoważnienie ogólne nie pozwala jednak na zaciąganie kredytów lub pożyczek na rachunku upoważniającego ani na zmianę umowy o konto.
  • Upoważnienie szczegółowe ogranicza prawo osoby upoważnionej do wykonywania tylko tych czynności, które są w nim wskazane. Może to być np. jednorazowe lub okresowe wykonanie przelewu na określone konto, wypłata określonej kwoty gotówki, odbiór korespondencji bankowej itp. Upoważnienie szczegółowe musi być precyzyjne i jednoznaczne, aby nie budzić wątpliwości co do zakresu uprawnień osoby upoważnionej.

Jak ustanowić upoważnienie do konta bankowego?

Aby ustanowić upoważnienie do konta bankowego, należy spełnić kilka warunków:

  • Być właścicielem lub współwłaścicielem rachunku bankowego, z którego chcemy udzielić upoważnienia.
  • Znać dane osobowe osoby, której chcemy udzielić upoważnienia (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer i serię dowodu osobistego).
  • Zdecydować się na rodzaj i zakres upoważnienia (ogólne lub szczegółowe).
  • Złożyć pisemny wniosek o udzielenie upoważnienia w placówce banku lub za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej (w zależności od oferty danego banku).
  • Zgadzać się na warunki i opłaty związane z udzieleniem upoważnienia (jeśli takie występują).

Zobacz także: Ranking kont osobistych

Upoważnienie do konta bankowego po śmierci – jak działa?

Upoważnienie do konta bankowego wygasa automatycznie w momencie śmierci osoby udzielającej upoważnienia. Oznacza to, że osoba upoważniona nie może już korzystać z rachunku bankowego zmarłego. W takim przypadku, jeśli chce mieć dostęp do środków na koncie, musi przedstawić bankowi akt zgonu właściciela rachunku oraz dokument potwierdzający swoje prawo do spadku po nim. Jeśli jest to małżonek lub dziecko zmarłego, wystarczy akt małżeństwa lub akt urodzenia. Jeśli jest to inna osoba, może być potrzebne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny o dziedziczeniu.

Upoważnienie do konta a darowizna

Upoważnienie do konta bankowego nie jest równoznaczne z darowizną. Darowizna to umowa, na podstawie której darczyńca przekazuje obdarowanemu własność lub inne prawo majątkowe bezpłatnie i nieodwołalnie. Upoważnienie do konta bankowego natomiast nie zmienia własności ani prawa do dysponowania środkami na rachunku. Osoba upoważniona może jedynie wykonywać określone czynności na koncie w imieniu właściciela lub współwłaściciela, ale nie może np. przenieść środków na własne konto bankowe lub zabrać gotówki dla siebie.

W związku z tym, upoważnienie do konta bankowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Podatek ten dotyczy tylko sytuacji, gdy następuje przeniesienie własności lub innego prawa majątkowego na osobę trzecią. Jeśli więc chcesz upoważnić kogoś do swojego konta bankowego, nie musisz się martwić o konsekwencje podatkowe.

Jednakże, jeśli osoba upoważniona wykorzysta swoje uprawnienia do przywłaszczenia sobie środków z rachunku upoważniającego, to może to być uznane za darowiznę nieprawidłową lub ukrytą. W takim przypadku, osoba upoważniająca może dochodzić zwrotu środków od osoby upoważnionej oraz zgłosić taki fakt do urzędu skarbowego. Wówczas osoba upoważniona będzie musiała zapłacić podatek od spadków i darowizn według stawki zależnej od stopnia pokrewieństwa z osobą upoważniającą.

Czy można cofnąć upoważnienie do konta?

Upoważnienie do konta bankowego można cofnąć w każdej chwili. Wystarczy złożyć pisemny wniosek o odwołanie upoważnienia w placówce banku lub za pośrednictwem bankowości internetowej lub mobilnej (w zależności od oferty danego banku). Wniosek powinien zawierać dane osobowe osoby upoważniającej i osoby upoważnionej oraz numer rachunku bankowego, z którego cofamy upoważnienie. Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważniającą.

Cofnięcie upoważnienia skutkuje utratą przez osobę upoważnioną prawa do wykonywania czynności na rachunku bankowym. Od momentu otrzymania wniosku przez bank, osoba upoważniona nie będzie mogła korzystać z rachunku ani w placówce banku, ani w bankowości internetowej lub mobilnej.

Zobacz także: Ranking kont oszczędnościowych

Podsumowanie

Upoważnienie do konta bankowego to dokument, który pozwala nam powierzyć komuś zaufanemu dostęp i zarządzanie naszym rachunkiem bankowym w określonym zakresie. Upoważnienie może być ogólne lub szczegółowe i można je ustanowić lub cofnąć w dowolnym momencie. Upoważnienie nie jest darowizną i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Jednakże, należy pamiętać o odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z rachunku oraz o ryzyku nadużyć ze strony osoby upoważnionej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *